KHO:2013:1148

Instanssin nimiKHO
Instanssin kaupunkiHelsinki
Diaarinumero1175/3/11
Ratkaisun päivämäärä3.4.2013
Tuomion numero1148
Laki, lainkohtaTavaramerkkiL 13 §
Tavaramerkin nimiAikakausmedia
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Aikakausmedia ADS Oy (alun perin Aikakauslehtien Liitto ry)

PRH oli 3.11.2008 hyväksynyt Aikakauslehtien Liitto ry:n tekemän tavaramerkkiä Aikakausmedia koskevan hakemuksen osittain luokan 16 tavaroiden sekä luokkien 42 ja 45 palvelujen osalta. Hakemus oli kuitenkin hylätty luokassa 16 painotuotteiden sekä luokkien 35 ja 41 palveluiden osalta.

PRH:n mukaan rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä luokan 16 painotuotteiden osalta ja luokkien 25 ja 41 palveluiden osalta.Se oli katsonut, että merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta, eikä merkkiä siksi ole sellaisenaan katsottava erottamiskykyiseksi tavaramerkkilain 13 § mukaan. PRH:n mukaan sana aikakausmedia tarkoittaa kausittaista viestinnän kanavaa. Se oli todennut, että merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta, eikä merkki siten ole omiaan erottamaan hakijan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista. PRH:n perustelujen mukaan sana on muodostettu normaalien kielioppisääntöjen mukaisesti samalla tavalla kuin muutkin sanat huolimatta siitä, että sitä ei löydy mistään sanakirjasta. Lisäksi PRH oli todennut, että myös hakija itse oli käyttänyt sanaa yleisnimen tavoin. PRH oli katsonut, että sille toimitettu näyttö oli riittämätöntä osoittamaan kyseisen merkin olleen niin kauan ja laajalti käytössä hakijan tarjoamien tavaroiden ja palveluiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin tämän käytön perusteella todeta tulleen erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä.

Myös PRH:n valituslautakunta oli hylännyt Aikakausmedia ADS Oy: n valituksen ja pysyttänyt PRH:n päätöksen lopputuloksen perustaen päätöksensä esitettyihin vaatimuksiin, saatuun selvitykseen ja PRH:n perusteluihin. PRH:n valituslautakunnan mukaan näyttömateriaalista huolimatta merkkiä ei sellaisenaan ole osoitettu käytetyn niin kauan ja laajalti ennen hakemuksen jättämistä eikä myöskään hakemukseen sisältyvien luokan 16 painotuotteita tarkoittavia tavaroiden ja siinä mainittujen luokkien 35 ja 41 palveluiden erityisenä tunnusmerkkinä, että haettu merkki olisi tullut käytön johdosta erottamiskykyiseksi (tavaramerkkiL 13 §).

Aikakausmedia vaati valituksessaan, että KHO kumoaa PRH:n ja valituslautakunnan päätökset, ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi siten, että haettu merkki katsotaan erottamiskykyiseksi myös luokan 16 tavaroille painotuotteet sekä luokkien 35 ja 41 palveluille. Yhtiön mukaan merkki ei ilmaise tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta tavaramerkkiL 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Yhtiön mukaan termi aikakausmedia on luova yhdistelmä vanhentunutta sanaa aikakauslehti ja uutta tiedotusvälinettä tarkoittavaa media sanaa. Yhtiö kiisti, että sana olisi käytössä tai että se ylipäätänsä olisi käyttökelpoinen yleiskielessä sanan epäselvän merkityksen takia.

PRH:n valituslautakunta totesi lausunnossaan, että kyseessä olevaa merkkiä voidaan käyttää kuvailevassa merkityksessä kyseessä oleville tavaroille ja palveluille. Sen mukaan painotuotteet ovat yksi aikakausmedian laji. PRH:n valituslautakunnan mielestä luokkien 35 ja 41 osalta sana ilmaisee lähinnä näiden palveluiden laatua ja käyttötarkoitusta, jonka vuoksi merkki ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen. Valituslautakunnan mukaan toimitetusta näytöstä ei voida vetää johtopäätöstä, että merkki olisi tullut hakemispäivään mennessä erottamiskykyiseksi tavaramerkinomaisesti käytettynä tietyille tavaroille ja palveluille. Valituslautakunta ei myöskään pitänyt annettuja todistuksia vakuuttavina. Se katsoi kuitenkin, että merkki voisi olla erottamiskykyinen mainituille palveluille edellyttäen, että palveluluetteloa supistettaisiin ja täsmennettäisiin.

KHO hylkäsi valituksen ja pysytti PRH:n valituslautakunnan päätöksen. (SL)

Alempi oikeusaste

PRH:n valituslautakunta 10.3.2011, nro 2008/T/176

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanaterottamiskyky, rekisteröinti