MAO:104/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/124
Ratkaisun päivämäärä6.3.2019
Tuomion numero104
Laki, lainkohtatavaramerkkilaki 1, 3 ja 13 § ja tavaramerkkidirektiivi 3 artikla 1 kohta
Tavaramerkin nimiVALLILAN PAAHTIMO
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Meira Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Ratkaisussa MAO arvioi haetun tavaramerkin erottamiskykyä.

Valittaja Meira Oy vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen PRH:n 25.1.2018 antaman päätöksen niiltä osin, kun päätöksellä on hylätty tavaramerkin VALLILAN PAAHTIMO rekisteröinti luokan 30 tavaroiden ja luokassa 35 ”elintarvikkeiden vähittäismyynnin” osalta. PRH:n päätös perustui siihen, että haettu merkki on ilman erottamiskykyä, sillä merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä alkuperää, valmistuspaikkaa sekä tarjoamispaikkaa, mikä ei ole omiaan erottamaan tavaroita ja palveluita muista vastaavista.

MAO katsoi ratkaisunsa perusteluissa, että asiassa on arvioitava sitä, onko haettua merkkiä VALLILAN PAAHTIMO pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä tavaramerkkilain 3 §:n mukaisesti, että sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista ja vastaavasti, mitä säädetään tavaroista myös palveluiden osalta tavaramerkkilakin 13 §:n nojalla. Lisäksi sovellettavana oli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan c alakohta, jonka mukaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa mm. tavaroiden tai palveluiden lajia, määrää tai käyttötarkoitusta, ei saa rekisteröidä, koska tarkoituksena on taata ominaisuuksia kuvailevien merkkien vapaa käyttö toimialalla (mm. C-51/10, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM), kuten myös alkuperää osoittavat maantieteellisien nimien kohdalla (mm. Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO, C-488/16P). Lisäksi merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja tavaroiden ja palveluiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jonka kautta kohdeyleisö havaitsee heti, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluita (mm. PAPERLAB, T-19/04).

MAO totesi, että haetun merkin VALLILAN PAAHTIMO voidaan katsoa viittaavaan Vallilassa sijaitsevaan paahtimoon, mikä sisältää siten maantieteellisen nimityksen sekä tarkoittaa elintarvikkeiden paahtamista. Näin ollen haettu merkki kokonaisuudessaan kuvailee luokan 30 kattamia tavaroita, jotka ovat paahdettavia. Tämä yhteys on siten suora ja konkreettinen, joten haetun merkin on katsottava olevan vailla erottamiskykyä paahdettavien tavaroiden osalta, mutta ei luokan muiden tavaroiden osalta.

Luokan 35 palveluiden ”elintarvikkeiden vähittäismyynti” osalta MAO totesi, että mainitut palvelut sisältävät muun ohella paahdettavien tuotteiden myyntiä. Haettu merkki kuvailee kokonaisuutena arvioiden palvelujen tarjoamispaikkaa, mikä johtaa siihen, että haetun merkin ja luokan 35 ”elintarvikkeiden vähittäismyynnin” välillä on suora ja konkreettinen yhteys, ettei haettua merkkiä voida pitää erottamiskykyisenä kyseisille palveluille.

MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin rekisteröinti oli hylätty koskemaan kaikki luokan 30 tavaroita ja tämän osalta palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin MAO hylkäsi valituksen.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, kuvailevuus, tavaramerkit
Huomautukset

Asiassa oleva valituksenalainen PRH:n päätös luettavissa täältä.

MAO:n ratkaisu luettavissa kokonaisuudessaan täältä.