MAO:153/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/237
Ratkaisun päivämäärä2.4.2019
Tuomion numero153
Laki, lainkohtaTavaramerkkilain 6.1 §:n 2 kohta, 6.2 §, 14 §
Tavaramerkin nimiH-DFI
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)H-D U.S.A., LLC
Osapuolet, vastaaja(t)PK Product Oy

PK Product Oy:lle oli rekisteröity tavaramerkki H-DFI. Valittaja H-D U.S.A., LLC vaati, että MAO kumoaa PRH:n päätöksen ja palauttaa asian tavaramerkin rekisteröinnin kumoamiseksi. Valittajan mukaan tavaramerkistä H-DFI syntyi vaikutelma, että se kuuluu valittajan laajaan ”Harley-Davidson / H D” tavaramerkkiperheeseen, mistä aiheutui vertailtavien merkkien välille sekaannusvaara.

MAO arvioi ensiksi tavaramerkkilain 6.1 §:n mukaista sekaannusvaaraa, jonka mukaan kukaan muu kuin tavaramerkin haltija ei saa käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

MAO totesi tavaramerkkiperheen osalta, että myöhemmän tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien sarjan välisen mielleyhtymän vaaraan voidaan vedota vain, jos rekisteröintien sarjan haltija toimittaa näyttöä siitä, että on käytetty kaikkia sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä. Lisäksi myöhemmällä tavaramerkillä tulee olla sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan liittää sarjaan. MAO totesi, ettei valittaja ollut esittänyt näyttöä siitä, että merkityksellisillä markkinoilla olisi käytetty sellaista määrää valittajan tavaramerkkejä, joka voi muodostaa tavaramerkkiperheen tai sarjan. MAO totesi, ettei sekaannusvaaran arvioinnissa oteta huomioon valittajan vetoamaa tavaramerkkiperhettä, vaan arviointi tehdään lähtökohtaisesti kunkin aikaisemman merkin osalta erikseen.

Tavaramerkki H-DFI kattoi luokassa 38 palvelut: ”Internet pohjaiset tietoliikennepalvelut, tietoliikenne sähköpostin välityksellä; Internetin, intranetin ja ekstranetin välityksellä tarjottavat tietoliikennepalvelut”. MAO totesi, ettei merkki kattanut palveluita samassa luokassa kuin valittajan aiemmat tavaramerkit, jotka kattoivat palveluita luokissa 35, 36, 37, 39 ja 41 sekä tavaroita luokissa 12, 14 ja 25. Valittaja oli vedonnut vertailtavien merkkien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden osalta siihen, että valittajan EU-tavaramerkkien kattamia palveluita ja tavaroita tarjotaan, myydään ja markkinoidaan internetin välityksellä. MAO:n mukaa se, että valittajan EU-tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluita voidaan tarjota ja markkinoida internetin välityksellä, ei sellaisenaan tarkoita, että yhtäältä kyseiset tavarat ja palvelut olisivat tavaramerkkioikeudellisesti toisiaan täydentäviä. MAO katsoi, ettei vertailtavien merkkien tavaroita voitu pitää samankaltaisina eikä asiassa ollut siten tarpeen arvioida merkkien samankaltaisuutta. Tavaramerkkien välillä ei siten ollut sekaannusvaaraa.

Valittaja oli lisäksi esittänyt, että tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille este aikaisempien merkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi. MAO totesi, että mikään valittajan esittämistä todistuksista ei suoraan osoittanut valittajan tavaramerkkien HD tai H D tulleen laajalti tunnetuksi. MAO totesi lisäksi, ettei sillä, onko tunnusta Harley-Davidson pidettävä laajalti tunnettuja Suomessa, ole itsenäistä merkitystä tavaramerkkien H D tai HD laajalti tunnettuuden arvioinnissa. Tästä johtuen MAO totesi, ettei merkit muodostaneet estettä tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille.

Valittaja oli myös esittänyt, että tavaramerkki H-DFI oli rekisteröity vilpillisessä mielessä haitantekotarkoituksin ja ilman todellista liiketoiminta-aikomusta. PK Product Oy:lle oli aiemmin myönnetty verkkotunnus h-d.fi, ja tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä oli haettu tukemaan asianosaisten välillä vireillä ollutta kiistaa kyseisestä verkkotunnuksesta. PK Product Oy:n mukaan verkkotunnusta oli käytetty sähköpostipalveluna sen myöntämisestä lähtien ja verkkosivun www.h-d.fi jatkuvuus on haluttu turvata tavaramerkin vahvistamana.

MAO totesi, että PK Product Oy oli tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan sinänsä tiennyt, että valittaja käytti tavaramerkkejä H-D ja HD. MAO totesi lisäksi, että tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä oli haettu ainoastaan tietyille tietoliikennepalveluille luokassa 38 ja asiassa ei oltu esitetty mitään selvitystä siitä, että hakijan aikomuksena olisi ollut estää valittajaa jatkamasta merkkien H-D tai HD käyttöä. MAO katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että tavaramerkin rekisteröintiä olisi haettu vilpillisessä mielessä, joten tavaramerkin rekisteröinnille ei ollut estettä.

MAO hylkäsi valituksen.

(AH)

Alempi oikeusaste

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.4.2018

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatlaajalti tunnettu, sekoitettavuus, tavaramerkit, tavaramerkkiperhe, vilpillinen mieli
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.