MAO:167/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/373 ja 2019/421
Ratkaisun päivämäärä16.4.2020
Tuomion numero167
Laki, lainkohtaOikeudenkäymiskaari 7 luku 3 §
Riidanalaisen patentin numeroFI/EP 2 164 496
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bayer Animal Health GmbH
Osapuolet, vastaaja(t)Vet Medic Animal Health Oy

Asiassa oli kyse patentin loukkaukseen perustuvasta turvaamistoimihakemuksesta.

Bayer Intellectual Property GmbH ja Bayer Animal Health GmbH (myöhemmin Bayer) olivat saattaneet MAO:ssa vireille patentin loukkaukseen perustuvat turvaamistoimihakemukset Vet Medic Animal Health Oy:tä (dnro 2019/373) ja Vet Medic Finland Oy:tä (dnro 2019/421) (myöhemmin Vet Medic -yhtiöt) vastaan.

Bayer on eläinlääkettä koskevan eurooppapatentin numero FI/EP 2 164 496 haltija. Bayer vaati markkinaoikeudessa, että vastapuolta kiellettiin käyttämästä patentin suojaamaa eläinlääkevalmistetta. Bayer vaati lisäksi, että vastapuolen Forceris-valmiste tuli vetää pois markkinoilta ja Vet Medic-yhtiöiden tuli ilmoittaa asiakkailleen, ettei kyseistä lääkettä saanut määrätä.

Oikeudenkäymiskaaren (OK) 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (vaaraedellytys).

Vaade-edellytyksen osalta MAO muistutti, että hakijalla oli näyttötaakka vaade-edellytyksenä olevan patentinloukkauksen käsillä olemisen saattamisesta todennäköiseksi. Kannepatentin todennäköiseen loukkaamiseen liittyen MAO katsoi, että Forceris-valmisteesta oli annettu Euroopassa eri suuntiin meneviä ratkaisuja, joista yksikään ei kuitenkaan ollut lainvoimainen. Vastapuolet eivät olleet kiistäneet sitä, että Forceris-lääkevalmisteen sisältämässä vaikuttavien aineiden yhdistelmässä on kysymys formulaatiosta, jota kannepatentin patenttivaatimuksissa tarkoitetaan. MAO katsoi, että esitetyn perusteella hakija oli saattanut OK 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä oli ainakin kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 osalta vastapuolta vastaan patenttiin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n mukaisella ratkaisulla. MAO katsoi, että turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaade-edellytys täyttyi.

Vaaraedellytyksen osalta MAO katsoi, että Forceris-valmiste on riidattomasti markkinoilla Suomessa, minkä vuoksi turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva vaaraedellytys täyttyi.

OK 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä vaade- ja vaaraedellytysten täyttymisen lisäksi on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei aiheudu vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. MAO katsoi haittavertailun osalta, että Forceris-valmiste oli ehtinyt olla markkinoilla jo useita kuukausia ennen kuin Bayer oli reagoinut asiaan. Näin pitkän markkinoilla olon jälkeen voitiin MAO:n arvion mukaan turvaamistoimen myöntämisestä katsoa aiheutuvan vastapuolille hakijoiden turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa vastapuolille.

MAO hylkäsi hakemukset asioissa diaarinumerot 2019/373 ja 2019/421.

(AL)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatpatentit, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.