MAO:41/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2017/760
Ratkaisun päivämäärä25.1.2019
Tuomion numero41
Laki, lainkohtatavaramerkkilaki 6 § 1 mom. ja 14 §
Tavaramerkin nimiFUSION XLT
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Henkel AG & Co. KGaA
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asiassa arvioitiin, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin.

Henkel AG & Co. KGaA (jäljempänä valittaja) vaati, että valituksenalainen Patentti-ja rekisterihallituksen (jäljempänä PRH) 25.10.2017 antama päätös kumotaan ja asia palautetaan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 FUSION XLT hyväksymiseksi koskemaan Suomea luokkiin 16 ja 17 sisältyvien tavaroiden osalta. Valittaja katsoi, että PRH oli virheellisesti asettanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 1325918 FUSION XLT esteeksi kolme EU-tavaramerkkiä.

MAO lausui, että tavaroiden samankaltaisuutta arvioidessa otetaan huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Arviointi suoritettiin rekisteriin merkittyjen tavaraluetteloiden perusteella, eikä tosiasiallisella käytöllä ole merkitystä arvioinnissa.

MAO katsoi selvitetyksi, että kansainvälinen rekisteröinti ja EU-tavaramerkki 4877346 koskevat luokassa 16 samoja tai samankaltaisia tavaroita, koska kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat sisältyvät EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin. EU-tavaramerkin numero 259465 luokassa 17 kattamien tavaroiden ”muovivalmisteet” ei katsottu olevan rajattu vain tietynlaisiin muovituotteisiin, joten se kattaa kaikenlaiset luokkaan 17 kuuluvat muovivalmisteet. EU-tavaramerkin numero 3019833 osalta arvioitiin ainoastaan sen aiheuttamaa estettä luokassa 17 muiden kuin ”packing materials” tavaroiden osalta. MAO katsoi, että EU-tavaramerkki sisälsi metallipintojen suojaamista varten tarkoitettuja tavaroita ja kansainvälinen rekisteröinti puolestaan tasoittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen tarkoitettuja tavaroita, joten yleisesti ottaen molempia tavaroita käytetään samaan tarkoitukseen ja kohdeyleisön perusteella tavaroiden voidaan katsoa olevan jossain määrin samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa MAO arvioi merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön luomaa kokonaisvaikutelmaa, jossa erityisesti huomioidaan merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaraa arvioidessa. MAO totesi, että luokan 16 kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisista keskivertokuluttajista. Luokan 17 tavarat ovat pääsääntöisesti tarkoitettu ammattikäyttöön. Ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan merkit muistuttivat toisiaan siltä osin, kun kysymyksessä olevan EU-tavaramerkin ainoa osa FUSION sisältyi kansainväliseen rekisteröintiin. Erottava osa oli XLT, mikä ei poistanut kohdeyleisön huomiota ensimmäisen osan samanlaisuuteen tai ollut merkityssisällöltään sellainen, jonka kohdeyleisö voisi tunnistaa. Vertailtavat merkit olivat kokonaisarvioinnin perusteella samoja tai samankaltaisia tavaroita luokissa 16 ja 17 sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, joten sekaannusvaara oli olemassa. Sekaannusvaaraa ei poistanut se, että osan tavaroiden osalta kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusaste oli tavanomaista korkeampi.

MAO katsoi, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1325918 FUSION XLT aiheuttaa sekaannusvaaran mainittuihin EU-tavaramerkkeihin. MAO hylkäsi valituksen.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatarviointi, kansainvälinen rekisteröinti, sekoitettavuus, tavaramerkit, ulkoasu
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa täältä.