MAO:7/21

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2015/758 ja 2015/759
Ratkaisun päivämäärä8.1.2021
Tuomion numero7
Laki, lainkohtaOK 17 luku 40 §, todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki 7 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Osapuolet, vastaaja(t)Vannetukku.fi Oy

Asiassa oli kyse asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten täytäntöönpanosta. MAO oli 4.10.2018 antamallaan välituomiolla numero 494/18 asiassa, joka oli tullut vireille 30.11.2015, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin (”BMW”) vaatimuksesta a) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta sekä toistamasta tavaramerkkien loukkausta Suomessa tunnuksella ”Blaukreuz”; b) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta sekä toistamasta yhteisömallin loukkausta Mi6-vanteella; c) määrännyt vannetukku.fi Oy:n loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet muutettavaksi tai hävitettäväksi sekä kaikki tämän loukkaavat vannemallit hävitettäväksi; ja d) määrännyt vannetukku.fi Oy:n loukkaavan tunnuksen tai vannemallin sisältävän markkinointimateriaalin muutettavaksi tai hävitettäväksi.

Edelleen MAO oli 13.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 114/19 BMW:n vaatimuksesta määrännyt vannetukku.fi Oy:n 1) 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan MAO:een kirjanpitolain edellyttämiä osto- ja myyntitositteita koskien tämän loukkaavia tuotteita; ja 2) 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan MAO:een todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaisia tarpeellisia tietoja koskien muun muassa tavaroiden tuottajien ja jakelijoiden yhteistietoja sekä loukkaavien tavaroiden määriä ja niistä saatuja hintoja.

KKO oli 29.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 1833 päättänyt, ettei vannetukku.fi Oy:lle myönnetä valituslupaa ja että MAO:n 13.3.2019 antama päätös numero 114/19 jää pysyväksi. MAO on 28.8.2020 antamallaan päätöksellä numero 385/20 tuominnut päätöksessä numero 114/19 määräysten tehosteeksi asetetut uhkasakot vannetukku.fi Oy:n maksettavaksi yhteensä 75.000 euron määräisenä.

MAO on päätöksessä numero 385/20 lisäksi todennut täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkamisen osalta, että käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten täytäntöönpano on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa ulosottomiehen toimenpitein kuin toistuvin sakon uhin. Mikäli BMW vaatisi täytäntöönpanoa ulosottomiehen toimenpitein, olisi sen myös esitettävä asiaa koskeva sisällöllinen vaatimus.

BMW toimitti 25.9.2020 MAO:lle kyseisen vaatimuksen, jossa se vaati, että MAO määrää ulosottomiehen ottamaan jäljennökset tai valokuvaamaan vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat kirjanpitolain edellyttämät myynti- ja ostotositteet ajalta 1.1.2013–13.3.2019. Lisäksi BMW vaati, että MAO määrää ulosottomiehen selvittämään vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat tiedot ja jäljentämään tai muutoin tallentamaan kyseiset tiedot koskien muun muassa tuottajien ja valmistajien, jakelijoiden, toimittajien ja haltijoiden nimiä ja osoitteita sekä tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden määrää ja hintoja ajalta 30.11.2010–13.3.2019.

BMW vaati myös, että MAO määrää vannetukku.fi Oy:n luovuttamaan ulosottomiehelle edellä mainittujen täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisen edellyttämät käyttäjätunnukset ja salasanat, minkä lisäksi BMW:n edustajalla ja asiamiehillä tulee olla oikeus tutustua ulosottomiehen jäljentämään tai muutoin tallentamaan aineistoon ja saada siitä käyttöönsä jäljennöksiä ja tallenteita.

Vannetukku.fi Oy vaati 15.10.2020 antamassaan lausumassa, että MAO hylkää BMW:n vaatimukset. Lisäksi Vannetukku.fi Oy toimitti 27.10.2020 MAO:lle tiedoksi KKO:lle jättämänsä valituslupahakemuksen ja valituksen koskien MAO:n ratkaisua, jossa vannetukku.fi Oy on edellä todetusti muun ohessa tuomittu maksamaan asetetut uhkasakot yhteensä 75.000 euron määräisenä.

Asiassa oli MAO:ssa siten arvioitavana, onko MAO:n 13.3.2019 antamalla päätöksellä numero 114/19 vannetukku.fi Oy:öön kohdistettujen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten täytäntöönpanoa jatkettava BMW:n vaatimuksesta ulosottomiehen toimenpitein. MAO huomautti, että asiassa jää arvioitavaksi lähinnä se, onko ulosottomiehen käyttäminen täytäntöönpanossa kohtuutonta. MAO päätyi katsomaan, ettei ulosottomiehen käyttämisestä täytäntöönpanossa aiheudu sellaista haittaa, joka estäisi määräysten antamisen.

MAO ratkaisi asian määräämällä ulosottomiehen ottamaan jäljennökset tai valokuvaamaan vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat kirjanpitolain edellyttämät myynti- ja ostotositteet ajalta 1.1.2013–13.3.2019. Lisäksi MAO määräsi ulosottomiehen selvittämään vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden alkuperästä ja jakeluverkosta ajalta 30.11.2010–13.3.2019 sekä jäljentämään tai muutoin tallentamaan kyseiset tiedot.

Edelleen MAO määräsi vannetukku.fi Oy:n luovuttamaan ulosottomiehelle määräysten toteuttamisen edellyttämät käyttäjätunnukset ja salasanat. Ulosottomiehen sallittiin tarpeen vaatiessa käyttää määräysten täytäntöönpanossa apunaan esteetöntä asiantuntijaa, minkä jälkeen ulosottomiehen tulee toimittaa asiakirjat MAO:een, josta ne saatetaan edelleen BMW:n tietoon. BMW:n sekä sen edustajan ja asiamiehen määrättiin heti hävittävän saamansa tiedot siltä osin kuin ne eivät ole tarpeen MAO:n 4.10.2018 antamaa välituomiota numero 494/18 koskevassa asiassa.

(JT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatasiakirjat, tavaramerkit, tiedonsaanti
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.