MAO:76/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/515
Ratkaisun päivämäärä21.2.2019
Tuomion numero76
Laki, lainkohtaoikeudenkäymiskaari 7 luku 3 § ja todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki 2, 3 ja 7 a §
Tavaramerkin nimiSCANIA
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Scania CV AB
Osapuolet, vastaaja(t)Onnin Auto Oy

Ratkaisussa käsiteltiin turvaamistoimien määräämistä OK 7 luvun 3 §:n sekä todistelun turvaamislain perusteella.

Scania CV AB (Scania) vaati, että MAO kieltää sakon uhalla Onnin Auto Oy:tä mm. käyttämästä, markkinoimasta ja myymästä hakijan mallioikeuksia sekä tavaramerkkioikeutta loukkaavia tuotteita sekä määrää takavarikoitavaksi kyseiset tuotteet. Lisäksi Onnin Auto Oy:n kirjanpitoaineisto on määrättävä kopioitavaksi talteen ulosottomiehen toimesta sekä luovutettava Scanialle. Turvaamistoimien hakemisen perusteena oli se, että Onnin Auto Oy on mm. tuonut maahan ja myynyt kuorma-autojen varaosia, jotka olivat ulkoasultaan identtisiä Scanian kansallisten mallirekisteröintien 23720, 24501, 24556 ja 24782 mukaisten mallien kanssa sekä heidän nettisivuillaan myytiin Scanian kansallista tavaramerkkirekisteröintiä numero 20320 SCANIA sisältäviä tuotteita, joiden hakija katsoi rikkovan hänen oikeuksiaan. Scania ei ole valmistanut kyseisiä tuotteita eikä niitä ole laskettu liikkeeseen Scanian luvalla.

Onnin Auto Oy vaati asiassa hakemuksen hylkäämistä. Vaatimuksen 1 mukainen kieltomääräys ei ollut tarpeellinen, koska mahdollisesti mallioikeutta loukkaavia tuotteita ei ole varastossa, vaan niiden myynti on ollut tilausperusteista sekä väitetyt tavaramerkkioikeutta loukkaavat tuotteet ovat poistettu myynnistä. Vaatimuksen 2 mukainen takavarikkomääräys oli tarpeeton vaatimuksen 1 mukaisin perustein sekä tuotteet ovat olivat luovutettavissa Scanialle.  Lisäksi kirjanpitoaineistoa koskeva turvaamistoimi oli tarpeeton, koska Onnin Auto Oy on antanut tuotteiden myynnistä tarpeelliset tiedot, joten muun aineiston luovuttaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa.

OK 7 luvun 3 §:n mukaisten turvaamistoimien määrääminen edellyttää, että hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan UK 2 luvun 2 §:n mukaisella ratkaisulla vahvistettava oikeus (vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee hakijan oikeuden toteutumista heikentävällä tai olennaisesti sen arvoa vähentävällä tavalla (vaaraedellytys). Lisäksi asiassa on huomioitava se, ettei se aiheuta vastapuolelle turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

MAO totesi, että vaade-edellytys täyttyi, koska Scania oli saattanut todennäköiseksi kansallisiin mallirekisteröinteihin sekä tavaramerkkirekisteröintiin perustuvat oikeudet, sillä Scania oli esittänyt mallioikeuksien samankaltaisuudesta selvityksen eikä Onnin Auto Oy ei ollut esittänyt eroavuuksia mallien välillä.  Lisäksi Onnin Auto Oy:n myymissä tuotteissa oli ollut näkyvästi tunnus SCANIA.

Vaaraedellytyksen osalta MAO katsoi asiassa selvitetyn, että oikeudenloukkauksen vaara oli olemassa, vaikka Onnin Auto Oy oli esittänyt poistaneensa tuotteet myynnistä, sillä Scanian tekemän koeoston perusteella oikeudenloukkausta ei voi katsoa epätodennäköiseksi. Takavarikkoturvaamistoimen osalta MAO totesi, ettei oikeudenloukkausta ole saatettu todennäköiseksi mallioikeutta mahdollisesti loukkaavien tilausperusteisien tuotteiden osalta, mutta tavaramerkkiä loukkaavien tuotteiden osalta se täyttyi, koska kyseisiä tuotteita oli Onnin Auto Oy:n hallussa. Haittavertailun näkökulmasta MAO totesi edellytysten täyttyvän turvaamistoimen määräämiseksi.

Todistelun turvaamiseksi Scania vaati todistelun turvaamislain perusteella Onnin Auto Oy:n kirjanpitoaineiston takavarikkoa. MAO totesi, että asiassa oli aiemman kohdan perusteella saatettu väitetyn loukkauksen toteutuminen todennäköiseksi, joten vaade-edellytys täyttyi. Lisäksi aineistolla katsottiin olevan merkitystä hakijalle todisteena pääasiassa. Vaaraedellytyksen osalta MAO viittasi ennakkopäätökseen KKO 2019:10, jossa on todettu, että todisteiden hävittämisen mahdollisuutta voidaan pitää vaarana ilman, että hakijalta edellytetään konkreettista näyttöä vaarasta, joten väite hävittämisvaarasta on riittävä turvaamistoimen määräämiselle. Kirjanpitoaineistoon kohdistuvan turvaamistoimen haittavertailun osalta MAO totesi, ettei turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheudu täytäntöönpanon lisäksi mutta välitöntä haittaa, mikä estäisi turvaamistoimen määräämisen.

Scanian tiedonsaantioikeuden arvioinnissa MAO totesi, että se voi ratkaista todistelun turvaamislain 7 a §:n mukaisen tiedonsaantia koskevan vaatimuksen ennen loukkausoikeudenkäynnin alkamista ja turvaamistoimiasian yhteydessä KKO:n ennakkopäätöksen 2019:10 perusteella edellyttäen, että kyseiset tiedot ovat tarpeellisia hakijalle oikeudenkäyntiin ryhtymistä varten, eikä tietojen luovuttamisella koidu vastapuolelle kohtuutonta haittaa. MAO totesi, että Scanialla oli oikeus saada tieto laskuista, myyntiasiakirjoista ja kuiteista siltä osin, kun aineistosta ilmenee loukkaaviksi väitettyjen tuotteiden osto- ja myyntimäärät ja muilta osin tiedonsaantivaatimus oli hylättävä.

Ratkaisussa määrättiin kieltoturvaamistoimi vaatimuksen 1 mukaisesti sekä takavarikkoturvaamistoimi vaatimuksen 2 osalta siltä osin, kun kyseessä oli Onnin Auto Oy:n hallussa olevat tuotteet. MAO määräsi ulosottomiehen ottamaan jäljennökset määrätyistä osasta kirjanpitoaineistoa ja Scanialle myönnettiin tiedonsaantioikeus ulosottomiehen luona yksilöityjen tuotteiden osalta. MAO hylkäsi enemmälti hakemuksen.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatmallioikeus, mallit, tavaramerkit, turvaamistoimet
Huomautukset

Ratkaisussa luettavissa täältä.