MAO:H170/2021

Ratkaisun päivämäärä13.8.2021
Tuomion numeroH170
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 14 §
Tavaramerkin nimiMINETIT
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)A ja B
Osapuolet, vastaaja(t)Tampereen Voimistelijat ry

MAO:n käsittelemässä tapauksessa Tampereen Voimistelijat ry oli tehnyt tavaramerkin MINETIT rekisteröintihakemuksen. Valittajien mukaan Tampereen Voimistelijat ry:n tavaramerkkihakemus oli tehty vilpillisessä mielessä. Patentti- ja rekisterihallitus oli tehnyt asiassa kaksi hylkäävää päätöstä. Arvioitavana olivat kysymykset siitä, oliko Tampereen Voimistelijat ry tehnyt 2.11.2017 tavaramerkin Minetit rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä sekä siitä, oliko tavaramerkki MINETIT omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ja tuleeko tavaramerkkirekisteröinti tämän vuoksi kumota.

A ja B (valittajat) olivat vaatineet, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen, palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröinnin kumoamista varten sekä velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen.

Ensin MAO käsitteli rekisteröintihakemuksen vilpillisyyttä. TavaraML 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. MAO totesi, että asiassa esitetty selvitys osoitti Tampereen Voimistelijat ry:n käyttäneen arvioitavana olevaa merkkiä osana elinkeinotoimintaansa sinä ajankohtana, jolloin se oli hakenut tavaramerkin rekisteröintiä. Näin ollen tavaramerkkihakemuksen tekemisessä oli ollut kysymys Tampereen Voimistelijat ry:n hallinnassa olleen ja sen elinkeinotoiminnassa käyttämän tunnusmerkin suojaamisesta. Tähän perustuen MAO katsoi, että Tampereen Voimistelijat ry ei ollut tehnyt tavaramerkin MINETIT rekisteröintihakemusta vilpillisin mielin.

Seuraavaksi MAO pohti tavaramerkin harhaanjohtavuutta. TavaraML 14 §:n 1 momentin 2 kohdan , ja sen kautta voimaan saatetun tavaramerkkidirektiivin mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen, luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Jo rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tällä tavoin, on julistettava mitättömiksi.

Valittajat olivat esittäneet kysymyksessä olevan tavaramerkin olevan harhaanjohtava, koska merkki antoi virheellisen käsityksen, että Minetit voimistelujoukkue edustaisi Tampereen voimistelijat ry:tä. Valittajien mukaan pitkään jatkuneen tunnuksen käyttämisen vuoksi kohdeyleisö yhdisti tunnuksen Minetit-voimistelujoukkueeseen. MAO kuitenkin arvioi, että tavaramerkki MINETIT ei itsessään ollut omiaan antamaan harhaanjohtavaa käsitystä tavaramerkin kattamien palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Edellä esitetyin perustein MAO katsoi, että tavaramerkki MINETIT ei ollut TavaraML 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava.

Lopuksi MAO totesi , että Tampereen Voimistelijat ry ei ollut edellä todetuin tavoin tehnyt tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröintihakemusta vilpillisessä mielessä eikä tavaramerkkiä ollut pidettävä harhaanjohtavana. Näin ollen MAO hylkäsi valituksen yksimielisesti.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

(VS) 

Ratkaisun lainvoimaisuusPäätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Asiasanatharhaanjohtavuus, rekisteröinti, tavaramerkit, vilpillinen mieli
Huomautukset

Päätökseen sai hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan.