TN:2021:7

Instanssin nimiTN
Ratkaisun päivämäärä18.5.2021
Tuomion numero7
Laki, lainkohtaTekijänoikeuslaki 1 §

Hakijat olivat pyytäneet tekijänoikeusneuvostolta lausuntoa koskien polkupyöräpaviljongin idealuonnoksen tekijänoikeussuojaa. Hakijoiden oli tullut arkkitehtisuunnittelutoimeksiannon yhteydessä ratkaista keskitetty polkupyörien säilytystila kaupunkikuvallisesti ja tontinkäytöllisesti vaativaan kontekstiin. Hakijat olivat luonnostelleet itse nousevaan ramppiin perustuvan ratkaisuidean.

Suunnittelijoiden lähtökohtana oli ollut keskitetty polkupyörien säilytystila kaupunkikuvallisesti ja tontinkäytöllisesti vaativaan kontekstiin pyöräilykulttuurin kehittyessä Suomessakin kohti ympärivuotista liikkumistapaa etenkin tiivistyvissä kaupunkikeskustoissa.

Neuvosto huomioi, että TekijäL 1 §:n 1 momentin mukaisia teoksia ovat muun muassa rakennustaiteen tuotteet ja selittävät piirustukset. Neuvosto tarkasteli lausunnossaan KKO:n ratkaisukäytäntöä, jossa on tarkasteltu piirustusten tekijänoikeussuojaa. Esimerkiksi kokonaista rakennusta koskevia piirustuksia koskeneessa KKO:n ratkaisussa 1988:4 on katsottu, että rakennuspiirustukset voivat omaperäisyyttä osoittaessaan saada tekijänoikeussuojaa selittävinä piirustuksina, vaikkei niiden mukaan tehty rakennus ilmenemismuodoltaan itsessään ylittäisi teoskynnystä. Sen sijaan KKO:n ratkaisussa 1989:149 arkkitehdin suunnitteleman tyyppitalon ei katsottu nauttivan tekijänoikeussuojaa rakennustaiteen tuotteena, koska se ei arkkitehtonisilta elementeiltään eikä myöskään kokonaisuutena ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen

Tapauksessa jäi harkittavaksi se, ilmensikö luonnos tekijänsä henkistä luomistyötä siinä määrin, että se sai tekijänoikeussuojaa ilmaisultaan itsenäisenä ja omaperäisenä teoksena. Neuvostolle toimitetussa, polkupyöräpaviljongin luonnosidean sisältävässä piirustuksessa oli polkupyöräpaviljongin pohjakuva, poikkileikkaus sekä värillinen havainnekuva. Havainnekuvassa, joka esitti paviljonkia sivulta kuvattuna ympäristössään, oli valittu paviljongin verhoiluvaihtoehdoksi luonnonpuun värinen pystyrimoitus.

Polkupyöräpaviljongin luonnospiirros pohja-, poikki- ja havainnekuvineen sekä selityksineen oli neuvoston mukaan ilmaisultaan niin itsenäinen ja omaperäinen ilmentäen tekijänsä vapaita ja luovia valintoja, että sen voitiin katsoa yltävän teostasoon. Neuvosto totesi kuitenkin, ettei tekijänoikeus suojaa luonnospiirustuksesta ilmeneviä ideoita, periaatteita tai tietoja sellaisenaan.

(JT)

Asiasanatpiirrokset, rakennukset, tekijänoikeus, teostaso
Huomautukset

Lausunto on luettavissa täältä.