KHO:2020:115

Instanssin nimiKHO
Diaarinumero612/2/19
Ratkaisun päivämäärä4.11.2020
Tuomion numero4189
Laki, lainkohtaPatenttilaki 8.2 §, 25.3 § ja 39 §, Patenttiasetus 17 § ja 19.4 §
Riidanalaisen patentin numeroFI 122428
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Forchem Oyj
Osapuolet, vastaaja(t)Arizona Chemical

Asiassa oli kyse patentin selityksen selvyyttä koskevasta kiistasta. PRH on 31.1.2012 myöntänyt Arizona Chemicalille patentin numerolla FI 122428 keksintöön nimeltä ”Rasvahappokoostumus ja sen käyttö”. PRH on 10.10.2016 tekemällään päätöksellä hylännyt väitteen, jonka Forchem Oyj on tehnyt patenttia vastaan, ja pysyttänyt patentin muutettuna voimassa.

Arizona Chemical oli väitteen johdosta rajoittanut patenttivaatimuksia seurauksin, että kaikki patentin selityksen sovellusesimerkeissä kuvatut valmistusmenetelmät eivät olisi johtaneet rajoitettujen patenttivaatimusten mukaisiin koostumuksiin. PRH:n päätöksen perustelujen mukaan uusien supistettujen patenttivaatimusten 1–21 kohteet oli esitetty niin selvästi, että alan ammattilainen voi esityksen perusteella käyttää keksintöä.

MAO oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Forchem Oyj:n PRH:n päätöksestä tekemän valituksen katsoen, että valituksessa ei oltu esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta valituksenalainen PRH:n päätös olisi kumottava.

Forchem Oyj pyysi valituslupaa ja vaati valituksessaan, että KHO kumoaa MAO:n päätöksen ja patentin FI 122428 kokonaisuudessaan. PRH katsoi valituksen johdosta antamassaan lausunnossa, ettei MAO:n päätöstä ole syytä muuttaa. Arizona Chemical katsoi, ettei valitusluvan myöntämiselle ole asiassa edellytyksiä.

Asiassa oli KHO:ssa siten ratkaistavana, onko kysymyksessä oleva patentti kumottava sen vuoksi, että patentin selitys sovellusesimerkkeineen sisältää väitekäsittelyn yhteydessä tehdyn patenttivaatimusten rajoituksen jälkeen sovellusmuotoja, jotka eivät enää sisälly patentin suojapiiriin.

KHO:n mukaan asiassa on kiistatonta, että patentin selitystä ei ole rajoitettu vastaamaan hakemusmenettelyssä ja väitteen johdosta rajoitettuja patenttivaatimuksia. Tämä on johtanut siihen, että kaikki selityksen sovellusesimerkeissä kuvatut valmistusmenetelmät eivät johtaisi väitemenettelyssä rajoitettujen patenttivaatimusten mukaisiin koostumuksiin.

KHO huomautti, että patenttilaissa ei edellytetä, että selitystä olisi muutettava rajoitettuja patenttivaatimuksia vastaavaksi. Patenttiasetuksen 17 §:n patenttilain säännöksiä tarkentavan edellytyksen mukaan selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi. Tämän säännöksen on KHO:n mukaan tulkittava tarkoittavan alkuperäistä patenttihakemusta eikä tilannetta, jossa patenttivaatimuksia on myöhemmin supistettu. Viimeksi mainitussa tilanteessakin selitykseen saa asetuksen 19 §:n 4 momentin mukaan tehdä muutoksia ainoastaan, jos se on välttämätöntä patenttilain 8 §:n perusteella, eli jotta ammattimies voi selityksen perusteella käyttää keksintöä.

KHO katsoi, että patenttia ei tule kumota yksinomaan sillä perusteella, että patentin selitys sovellusesimerkkeineen sisältää myös sellaisia sovellusmuotoja, jotka on väitekäsittelyn yhteydessä rajoitettu patentin suojapiirin ulkopuolelle. Asiassa ei ole myöskään perustetta katsoa, että patentin selityksen muuttaminen olisi ollut patenttiasetuksen 19 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä tai tarpeellista sen varmistamiseksi, että ammattimies pystyisi selityksen perusteella käyttämään keksintöä.

KHO hylkäsi valituksen sekä valituslupahakemuksen muilta osin.

(JT)

Alempi oikeusaste

MAO:626/18

Ratkaisun lainvoimaisuusLainvoimainen
Asiasanatkeksinnön selitys, patentit, patenttivaatimukset
Huomautukset

Koko ratkaisu on luettavissa täältä.