MAO:35/19

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2018/473
Ratkaisun päivämäärä24.1.2019
Tuomion numero35
Laki, lainkohtatekijänoikeuslaki 60 a §, Bernin sopimus 4 ja 5 artikla
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Warner Bros. Entertainment Inc.
Osapuolet, vastaaja(t)Telia Finland Oyj

Warner Bros. Entertainment Inc. (jäljempänä hakija) pyysi määräämään Telia Finland Oyj:n (Jäljempänä Telia) antamaan yksilöidyt yhteystiedot teleliittymistä hakemuksessa mainittuina ajankohtina. Hakija oli havainnut, että teleliittymistä oli ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia, joihin hakijalla on yksinomainen oikeus. Yleisön saataviin oli saatettu tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin suojattua ainestoa loukaten hakijan yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teosta yleisön saataviin. Tietojen luovuttaminen hakijalle on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen oikeudettomaan jakelijaan. Telia pyysi markkinaoikeutta harkitsemaan mikä merkitys ja näyttöarvo hakijan pyytämillä tiedoilla on merkittävyyskynnystä arvioidessa.

Elokuvateosten tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa, mutta hakija esitti tällä olevan sopimukseen perustuva saanto kyseisten elokuvateosten tuottajayhtiöiltä niiden luomien teosten oikeuksiin, mikä on rekisteröity Yhdysvalloissa tekijänoikeusrekisteriin. Tekijänoikeuslain 63 §:n mukaan tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Bernin yleissopimuksen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamista (SopS 79/1986) 4 artiklan mukaan sopimuksen mukaista suojaa sovelletaan elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa. Suomi ja Yhdysvallat ovat liittyneet sopimukseen. Bernin sopimuksen 5 artiklan mukaan teokset saavat vastaavat oikeudet kuin mitä asianomaisessa maassa myönnetään kansalaisille. MAO katsoi, että hakijalla on asiavaltuus ja täten oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Lisäksi eduskunnan lakivaliokunta (LaVL 5/2005 vp s. 8) on todennut, että laittoman toiminnan estämiseksi tulee olla käytettävissä riittävät keinot sekä tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisen liittymän osalta, josta saatetaan merkittävässä määrin loukkaavaa aineistoa. Unionin tuomioistuin on katsonut, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklassa ei suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuutta paljastaa siviiliprosessin yhteydessä henkilötietoja. Tällöin on varmistettava, että unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen perusoikeuksien välillä on tasapaino sekä noudatetaan yleisiä oikeusperiaatteita (ks. tuomio Promusicae, C-275/06). MAO totesi, että yhteystietojen luovuttaminen siviiliprosessissa on mahdollista edellyttäen, että säännöksiä tulkitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

MAO totesi, että hakija on saattanut riittävän todennäköiseksi, että yksilöidyistä IP-osoitteista on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa BitTorrent-verkossa, joten hakijalla on oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia. MAO arvioi, onko asiassa saatettu merkittävässä määrin aineistoa yleisön saataville eli ylittääkö määrä merkittävyyskynnyksen. Asiassa punnittiin loukkauksen merkittävyyttä oikeudenhaltijan omaisuudensuojan ja käytettävien oikeussuojakeinojen sekä teleliittymien haltijoiden yksityiselämän suojan välillä. MAO katsoi hakijan esittämien teosten latauksista hankittujen koepalojen osoittavan, kuinka monena eri vuorokautena tai tuntina yksilöityä teosta on saatettu yleisön saataviin, vaikka ajanjakson pituus ei sellaisenaan ollut arvioitavissa merkittäväksi. Merkittävyyskynnyksen katsottiin ylittyvän.

MAO määräsi Telian luovuttamaan päätöslauselman mukaisesti hakijalle yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot. MAO hylkäsi hakemuksen muilta osin.

(LT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanatelokuvat, tekijänoikeus
Huomautukset

Ratkaisu luettavissa kokonaisuudessaan täältä.