MAO:385/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2015/758 ja 2015/759
Ratkaisun päivämäärä28.8.2020
Tuomion numero385
Laki, lainkohtaUhkasakkolaki 1.1 §, 2 §, 3 §, 10.1 §, 11 §, 12.1 §, Oikeudenkäymiskaari 17:40.3 §, Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki 4 §, 7 a §
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Osapuolet, vastaaja(t)Vannetukku.fi Oy

Asiassa oli kyse sen arvioinnista, oliko vannetukku.fi Oy noudattanut MAO:n sille asettamia ja sakon uhalla tehostettuja määräyksiä, jotka koskivat asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia. Mikäli tämän ei olisi katsottu näin menetelleen, tulisi asiassa arvioitavaksi uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi sekä määräysten täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkaminen.

MAO oli alun perin 4.10.2018 antamallaan välituomiolla numero 494/18 asiassa, joka oli tullut vireille 30.11.2015, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin (”BMW”) vaatimuksesta kieltänyt a) vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta sekä toistamasta tavaramerkkien loukkausta Suomessa tunnuksella ”Blaukreuz”; b) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta sekä toistamasta yhteisömallin loukkausta Mi6-vanteella; c) määrännyt vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet muutettavaksi tai hävitettäväksi sekä kaikki tämän hallussa olevat tai määräysvallassa olevat loukkaavat vannemallit hävitettäväksi; ja d) määrännyt vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevan loukkaavan tunnuksen tai vannemallin sisältävän markkinointimateriaalin muutettavaksi tai hävitettäväksi. MAO oli kyseisellä välituomiolla hylännyt BMW:n vaatimuksen, jossa tämä oli vaatinut vannetukku.fi Oy:n kieltämistä sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta sellaista sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnossa, jossa tämä käytti BMW:n mallinimityksiin sekoitettavissa olevia tai näihin tai BMW:hen mielleyhtymän luovia mallinimityksiä.

BMW:n korvaus- ja hyvitysvaatimusten käsittelyyn liittyen sekä sen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien vaatimusten johdosta vannetukku.fi Oy oli 2.1.2019 toimittanut MAO:een tositteita tuotteidensa myynnistä. Tositteet toimitettiin BMW:lle tiedoksi, jonka jälkeen se esitti 23.1.2019 tarkennetut vaatimuksensa.

MAO määräsi BMW:n vaatimuksesta 13.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 114/19 vannetukku.fi Oy:n 1) 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan MAO:een kirjanpitolain edellyttämiä osto- ja myyntitositteita koskien tämän myymiä, ostamia, maahantuomia tai maasta viemiä loukkaavia tuotteita, viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina asiakirjan esittämistä koskevan määräyksen antamispäivään asti; ja 2) 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan MAO:een todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaisia tarpeellisia tietoja koskien mm. tavaroiden tuottajien ja jakelijoiden yhteistietoja sekä loukkaavien tavaroiden määriä ja niistä saatuja hintoja, viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina tiedonsaantia koskevan määräyksen antamispäivään asti.

KKO päätti 29.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 1833, ettei vannetukku.fi Oy:lle myönnetä valituslupaa ja että MAO:n 13.3.2019 antama päätös numero 114/19 jää pysyväksi.

Vannetukku.fi Oy toimitti MAO:lle 29.11.2019 lausuman, jossa se esitti MAO:n 13.3.2019 antamaan päätökseen numero 114/19 perustuvan selvityksen ja toimitti kyseisellä päätöksellä esitettäväksi määrättyjä asiakirjoja ja tietoja. MAO antoi vannetukku.fi Oy:n lausuman tiedoksi BMW:lle 4.12.2019 ja ennen pääasian suulliseen valmisteluun etenemistä varasi sille tilaisuuden esittää vaatimuksensa kirjallisesti.

BMW vaati 31.1.2020 antamassaan lausumassa, että MAO 1) määrää markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 annettujen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten noudattamisen tehostamiseksi asetetut uhkasakot maksettavaksi täysimääräisenä; ja 2) asettaa markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 annettujen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten noudattamisen tehostamiseksi uudet, määrältään suuremmat uhkasakot, ensisijaisesti juoksevina ja toissijaisesti kiinteinä.

MAO katsoi asiassa, että vannetukku.fi Oy oli huomattavilta osin jättänyt noudattamatta sille asetettuja määräyksiä. Osto- ja myyntitositteiden sekä tavaroiden määrää ja hintoja koskevien tietojen osalta MAO katsoi, ettei vannetukku.fi Oy ollut täyttänyt näitä koskevia määräyksiä kaikilta osin ajalta 1.1.2013–13.3.2019. Tavaroiden aikaisempien haltijoiden ja jakelussa jäljempänä olevien kauppiaiden yhteystietojen osalta MAO puolestaan katsoi, ettei asiassa oltu esitetty sellaista selvitystä, että vannetukku.fi Oy:n voitaisiin katsoa jättäneen ilmoittamatta tällaisia tiedossaan olevia tietoja.

MAO hylkäsi BMW:n vaatimuksen 1 enemmälti ja katsoi uhkasakon tuomitseminen osalta, että määräysten tehosteeksi asetetut uhkasakot on tuomittava maksettaviksi osittain asetettua pienempänä siten, että tuomittava määrä on yhteensä 75.000 euroa.

Täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkamisen osalta MAO totesi, että BMW ei ollut vaatinut alun perin eikä nytkään määräysten 1 ja 2 toimeenpanoa ulosottomiehen toimenpitein. MAO katsoi kuitenkin, että käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten täytäntöönpano on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa ulosottomiehen toimenpitein kuin toistuvin sakon uhin. MAO varasi BMW:lle ennen sen vaatimuksen 2 arviointia tilaisuuden täydentää kyseistä vaatimustaan ensinnäkin täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden osalta 25.9.2020 saakka todeten, että mikäli BMW vaatii täytäntöönpanoa ulosottomiehen toimenpitein, on sen myös esitettävä sisällöllinen vaatimus, jota vastaavan määräyksen se haluaa ulosottomiehen panevan täytäntöön. MAO huomautti, että täydennyksen toimittamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista vielä ratkaisematta jäävältä osin.

(JT)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi lainvoimainen
Asiasanatesittämisvaatimus, tiedonsaanti, uhkasakko
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.