MAO:574/20

Instanssin nimiMAO
Diaarinumero2019/362
Ratkaisun päivämäärä22.12.2020
Tuomion numero574
Laki, lainkohtaTavaramerkkilaki 3 §, 13 §
Tavaramerkin nimiKiiLTO PRO (kuvio)
Osapuolet, kantaja(t), valittaja(t)Kiilto Family Oy
Osapuolet, vastaaja(t)Patentti- ja rekisterihallitus

Asia koski tavaramerkin erottamiskykyä ja erottamiskyvyn saavuttamista käytön kautta. Patentti- ja rekisterihallitus oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu KiiLTO PRO (kuvio) ei ollut tiettyjen luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta erottamiskykyinen eikä esitetty näyttö osoittanut merkin saavuttaneen erottamiskykyä myöskään käytön kautta. PRH oli hylännyt valittajan tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen osittain.

Kiilto Family Oy vaati, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen PRH:n päätöksen siltä osin kuin sen hakemus tavaramerkin KiiLTO PRO (kuvio) rekisteröimiseksi oli hylätty luokkien 1 ja 2 tiettyjen tavaroiden osalta ja palauttaa asian tältä osin PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi merkin rekisteröintiä varten.

MAO arvioi asiassa, oliko haettu tavaramerkki katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi tietyille tavaroille luokissa 1 ja 2. MAO katsoi, että kysymyksessä olevaa KiiLTO PRO -kuviomerkkiä oli pidettävä kuvailevana, sillä luokkien tavarat sisälsivät esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineita ja erilaisia kemiallisia aineita, joiden voitiin katsoa jättävän käsiteltävä pinta tai materiaali kiiltäväksi. Siten merkki oli sellaisenaan erottamiskyvytön kaikille kysymyksessä oleville tavaroille.

Lisäksi MAO arvioi oliko haettua merkkiä pidettävä erottamiskykyisenä mainituille tavaroille sen perusteella, että kyseinen merkki oli ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voitiin katsoa käytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi kyseisille tavaroille.

Valittaja oli esittänyt käyttönäyttönä muun muassa markkinatutkimuksia, tunnettuuslausuntoja, tuotekuvaston sekä otteita verkkosivustoltaan ja yrityksen historiikista. MAO totesi, että tullakseen rekisteröidyksi käyttöön perustuvan erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella tavaramerkin tuli olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä. Erottamiskykyä koskeva kysymys oli siten ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, jolloin nyt kyseessä olevan merkin rekisteröintiä oli haettu.

MAO totesi, että merkittävä osa valittajan esittämästä käyttönäytöstä oli koskenut joko syyskuun 2018 jälkeistä aikaa tai sellaisia valittajan muita merkkejä, joita ei voitu muodoltaan pitää nyt kysymyksessä olevaa KiiLTO PRO -kuviomerkkiä vastaavina. Lisäksi MAO huomioi, että KiiLTO PRO -kuviomerkki oli lanseerattu vasta vuonna 2018 eli samana vuonna kuin kyseisen merkin rekisteröintiä on haettu. Näin ollen MAO katsoi, että valittajan esittämä selvitys ei kokonaisuutena arvioituna osoittanut, että haettu KiiLTO PRO -kuviomerkki olisi syyskuuhun 2018 mennessä tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi nyt kysymyksessä oleville tavaroille luokissa 1 ja 2.

Lisäksi MAO arvioi valittajan aikaisempia tavaramerkkejä ja totesi, että kysymyksessä oleva KiiLTO PRO -kuviomerkki erosi aikaisemmasta kuviomerkistä toisarvoisten kuvioelementtien lisäksi myös sanaelementin osalta. Sitä ei voitu pitää aikaisemman merkin puhtaana modernisoituna versiona eikä oikeuskäytännössä tarkoitetuin tavoin muodoltaan kokonaisuutena aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä vastaavana. Näin ollen valittajan aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä koskevaa näyttöä ei voitu ottaa huomioon arvioitaessa sitä, oliko nyt kyseessä oleva KiiLTO PRO -kuviomerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta. Edellä todetuin perustein myöskään valittajan KIILTO-sanamerkkiä tai uudempaa KiiLTO-kuviomerkkiä koskevaa näyttöä ei voitu ottaa huomioon haetun KiiLTO PRO -kuviomerkin erottamiskyvyn saavuttamista arvioitaessa.

MAO katsoi, että haettu merkki KiiLTO PRO (kuvio) ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen eikä se ollut myöskään tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi nyt kysymyksessä oleville luokkien 1 ja 2 tavaroille ja hylkäsi valituksen.

(HM)

Ratkaisun lainvoimaisuusEi tiedossa
Asiasanaterottamiskyky, tavaramerkit
Huomautukset

Ratkaisu on luettavissa täältä.